Mua Spine

Mua Spine cho phép bạn lưu lại dự án, đóng gói hình ảnh dạng bản đồ và xuất ra dữ liệu hoạt hình, ảnh và video. Bản quyền Spine cũng cho bạn quyền sử dụng Thư viện thực thi Spine trong các trò chơi và ứng dụng. Vui lòng xem đầy đủ tệp bản quyền dạng (RTF hay TXT) để có thêm thông tin.

Sau khi hoàn tất thanh toán bạn sẽ nhận được một email với hướng dẫn tải về bản Spine đầy đủ tính năng.

Asset Packs

See how Spine Asset Packs can jump-start your game development!


Tải về bản dùng thử

Khám phá Spine bước đầu bằng cách tải về bản dùng thử miễn phí cho Windows, Mac và Linux.

Essential

$99 $69 USD

Spine Essential bao gồm tất cả các tính năng cơ bản cho phép xuất ra tất cả các định dạng hỗ trợ. Được dùng tất cả các bản cập nhật trong tương lai mà không phải mất thêm phí. Mỗi người có tên sử dụng Spine Essential đòi hỏi phải có bản quyền của chính mình. Doanh nghiệp với doanh thu trên $500.000 USD/năm yêu cầu phải mua bản quyền Spine Enterprise.

Professional

$329 $299 USD

Spine Professional bao gồm tất cả các tính năng và đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp dùng cho thiết kế hoạt hình chuyên nghiệp. Được dùng tất cả các bản cập nhật trong tương lai mà không phải mất thêm phí. Mỗi người có tên sử dụng Spine Professional đòi hỏi phải có bản quyền của chính mình. Doanh nghiệp với doanh thu trên $500.000 USD/năm yêu cầu phải mua bản quyền Spine Enterprise.

Enterprise

Spine Enterprise yêu cầu cho doanh nghiệp với doanh thu trên $500.000 USD/năm hoặc hơn. Bản quyền cho phép Spine Professional được dùng với số lượng người dùng chỉ định trong thời hạn một năm. Các bản cập nhật chỉ được cung cấp trong khoảng thời gian này. Sau một năm Spine Enterprise phải được cấp lại bản quyền để tiếp tục sử dụng Spine Professional hoặc thư viện thực thi Spine.

$2200 giá cơ bản

Education

Spine Education là một giản pháp đơn giản cho trường học, tổ chức giáo dục để cung cấp Spine cho các sinh viên và học viên. Bản quyền cho phép Spine Professional được dùng với số lượng máy tính chỉ định trong thời hạn một năm. Tất cả sinh viên và học viên được sử dụng phần mềm cho học tập và các mục đích phi thương mại. Sau một năm Spine Education phải được cấp lại bản quyền để tiếp tục sử dụng.

Dùng thử ESS PRO
Meshes

Convert rectangular images to polygonal meshes to reduce fillrate by not drawing transparent pixels.

Free-Form Deformation

Animate individual mesh vertices to deform images, allowing far more flexibility with the same set of images.

Weighted Meshes

Bind mesh vertices to multiple bones to deform the mesh automatically when bones are transformed.

Clipping

Restrict drawing using a clipping polygon.

IK Constraints

An inverse kinematics (IK) constraint adjusts a chain of bones to point at a target bone, allowing for more powerful and dynamic animation.

Transform Constraints

Copy all or part of another bone's transform for more powerful rigging.

Path Constraints

Make bones follow a path for a variety of effects.

Open Project

Mở dự án có sẵn.

Save Project

Lưu dự án hiện tại.

Export Data

Xuất ra khung xương và các hoạt hình theo định dạng JSON hoặc dữ liệu nhị phân.

* Spine Essential is unable to export projects containing Spine Professional features such as meshes or IK.

*
Export Images

Xuất ra các hoạt hình hoặc ảnh đơn lẻ theo dạng GIF, JPEG hay PNG.

Export Video

Xuất ra các hoạt hình thoe định dạng video AVI hoặc Quicktime.

Texture Packer

Pack textures into an atlas for efficient drawing at runtime by reducing texture binds. Or into a spritesheet for traditional sprite animation.

Import Data

Nhập dữ liệu vào Spine theo định dạng Spine JSON hoặc nhị phân. Điều này cho phép Spine dùng được dữ liệu định dạng từ công cụ hoạt hình khác nếu tương thích.

Import Project

Nhập vào dự án Spine có sẵn vào dự án hiện tại.

Ghosting

Draw frames before and after the current frame so the flow of the animation can be seen without needing to scrub the timeline.

Auto Key

Automatically key skeleton pose changes for a faster workflow.

Bounding Boxes

Polygons attached to bones which are useful for hit detection, physics systems UI's, etc.

Skins

Allows characters that look completely different to use the same skeleton and animations.

Graph Editor

Interpolate between keys using linear, stepped, or bezier curves for more lifelike animation.

Dopesheet

Provides a multiple timeline view of animation keys and allows them to be edited and retimed precisely.

Bone/Image Compensation

Locks child bones or images in place when transforming the parent bone.

Posing

Quick posing of bones with inverse kinematics via the Pose tool.

Di chuột trên tính năng để xem thêm chi tiết.

Vui lòng ghi nhớ, hiện tại chúng tôi không có chương trình giảm giá cho sinh viên hoặc đại lý phân phối.