notimehyan

专业版
可以同时安装在俩个电脑, 但是没有明确是不是可以俩台电脑同时使用啊?
我有俩台电脑, 有的时候需要同时打开spine 这样是否允许呢???

能解答一下吗? 明确一下 QA里面的回答 很模糊啊
notimehyan
  • Bài viết: 2

Mario

恐怕不允许在两台计算机上同时运行一个Spine Professional许可证。
Running one Spine Professional license on two computers at the same time is not allowed I'm afraid.
Hình đại diện của thành viên
Mario

Mario
  • Bài viết: 2360


Quay về 中国Spine用户