wavebbs

withoutScreenSpaceReflections.png
withoutScreenSpaceReflections.png

不开空间反射没问题

withScreenSpaceReflections.png
reason1_gbuffer2.png


打开后,主角会变成透明的.
我查了下,发现是因为 空间反射使用了 "gbuffer2(gbuffer normal)",但是spine 角色并没有写入gbuffer里


gbuffer2.png
reson2_depth.png


depth.png
withScreenSpaceReflections.png


谢谢,这个要怎么修复啊

下面是我的环境配置:
PC: windows10.0.18362.900
Unity: 2019.4.0f1
Spine: spine-unity-3.8-2020-05-18.unitypackage
PostProcessing: 2.3.0
Spine Shader: I use the Spine/Sprite/Vertex Lit ,with write to depth on
Render : Defferred
Color Space: Linear
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
wavebbs
  • Bài viết: 3

Harald

感谢您的举报!
我已经在您的其他论坛主题上回答了:
Thanks for reporting!
I have answered on your other forum thread:

I found a bug when using Screen-space Reflections.
Hình đại diện của thành viên
Harald

Harri
  • Bài viết: 2103


Quay về 中国Spine用户