notimehyan

背景栅格的单位 只有数字.. 实际单位 是以什么为准的啊 像素? 厘米? 米?
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
notimehyan
  • Bài viết: 2

Erika

Hello, the actual unit should be pixels.

您好,实际单位应为像素。
Hình đại diện của thành viên
Erika

Erikari
  • Bài viết: 2597


Quay về 中国Spine用户