isaac0813

在event 中添加了wav,可以播放,但听不到声音反馈。
请问怎么解决?
isaac0813
  • Bài viết: 1

Erika

If this happend in the Spine editor, please refer to the audio page:
如果这在Spine编辑器中发生,请参阅音频页面:
Audio View - Spine User Guide: Audio Device selector

Perhaps you set the output volume to the wrong device.
也许您将输出音量设置为错误的设备。
Hình đại diện của thành viên
Erika

Erikari
  • Bài viết: 2597


Quay về 中国Spine用户