datangzhu

错误提示.jpg
从最新版切换到3.6几的版本后,重启spine提示:
sorry,the update has
failed. See spine.log for more information.
Please check your internet connection and try again.
尝试了几次都是这个提示。。。。
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
datangzhu
  • Bài viết: 2

Erika

Please check this page for the possible causes of this message:
请检查此页面以查找此消息的可能原因:
Spine Troubleshooting
Hình đại diện của thành viên
Erika

Erikari
  • Bài viết: 2597


Quay về 中国Spine用户