jpoag

As a developer I would like the runtime version in the <spine.h> header so that I can avoid an editor/runtime version mismatch.

Only needs to be major.minor version.
jpoag

Kickstarter 2 backer
  • Bài viết: 154

Mario

Hình đại diện của thành viên
Mario

Mario
  • Bài viết: 2360


Quay về Runtimes