msqsw

先在bone2子集下建立一个路径约束体系,再为bone2建立一个变换约束(或者路径约束)则bone2子集的路径约束会丢失
pic1.png
pic2.png


把这个步骤反过来 先为bone2建立一个变换约束(或者路径约束,再为bone2子集的路径建立路径约束体系,则结果正常。
pic3.png

pic4.png


My English is not good,I don't know if this is a known problem
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
msqsw
  • Bài viết: 16

Nate

这是正常的。 您可以通过在树中拖动约束来调整约束的应用顺序:
约束 - Spine用户指南: 顺序

This is normal. You can adjust the order the constraints are applied by dragging them in the tree:
Constraints: Order

此图显示了它是如何工作的:
This image shows how it works:
Hình đại diện của thành viên
Nate

Nate
  • Bài viết: 9985

msqsw

明白了 多谢解答
Hình đại diện của thành viên
msqsw
  • Bài viết: 16


Quay về 中国Spine用户